Bolmens Östra Strand

Det har pågått en detaljplanering av Bolmens östra strand
och initialt fick vi och andra föreningar som använder sjön tillsammans med näringsidkare och Ljungby kommun tillsammans sätta upp riktlinjer hur detta område ska se ut i framtiden. Förslagen som kom fram på första mötet behandlades av handläggaren på Ljungby kommun som kallade oss till ett andra möte. På det mötet framförde vi viss kritik mot sammanställningen. Efter möte två gick ärendet till konsulter på företaget Tema i Malmö som skissade fram ett förslag.
Detta förslag har vi tagit del av och det finns att finna på Ljungby kommuns hemsida.

 

Följande brev skrev ss Angantyr till kommunen:
Ljungby den 14 januari 2012 Segelsällskapet Angantyrs skrivelse med förslag och synpunkter angående kommunens förslag om östra Bolmens strands framtid.
Sjön Bolmen ska vara tillgänglig och en trevlig samlingsplats för turister, närboende och sommarboende människor. För att tillfredsställa behovet av tillgänglighet för turister krävs välskötta rastplatser med plats för bord, toalett, soptunnor och korrekt vägskyltning, flerspråkig information om vad man får och inte får göra i vår natur och att campingarna rustas upp och blir attraktiva. Det krävs även att dessa rastplatser och campingar sköts i kommunal och privat samförstånd.

Idag står allt fler husbilar på parkeringar tillhörande hamnar, allmänningar och föreningar runt om sjön och nyttjar klubbarnas faciliteter. En handlingsplan för hur denna växande grupp av turister ska skötas borde tas fram. Varberg är ett bra exempel på hur man har löst detta.

Båtintresserade människor som inte har hamnplatser vill ha tillgång till trailerramper och deras trailer måste få möjligheter att parkeras. Sopor från dessa dagsturister måste kunna omhändertas. På flertalet öar i sjön är soporna ett växande problem. För att bibehålla och öka Bolmens attraktionskraft är det viktigt att den orörda naturen förblir orörd. De turister vi stöter på i vår verksamhet och de medlemmar vi har av utländsk härkomst är av den tydliga uppfattningen att det är naturen som lockar och vill inte att Bolmen ska drabbas av samma exploatering som sjöar och kuster gjort i resten av Europa. Även ett så litet ingrepp, som bygget av vindskyddet på kanotrastplatsen i Öjarp, ger ett intryck av bebyggelse. Dessa naturälskande turister måste vi värna om.

 

Då vi vill att Bolmen ska vara tillgänglig behöver man tänka på:

Välskötta och välutrustade rastplatser . Vägskyltning, korrekt och tydlig . Flerspråkig Information om regler som placeras på strategiska platser . Välskötta campingar är ett måste . Att handlingsplan och regelverk skapas för de allt mer vanliga husbilarna . Gott samarbete mellan kommun och verksamheter runt och i sjön
Nya boenden kan bara beviljas där det redan finns en, med modern teknik, fungerande avfalls- och avloppshantering eller tydliga planer på hur detta ska lösas under byggnationens gång.
Avloppen från närliggande bebyggelse måste fungera. Det finns många avlopp runt omkring sjön Bolmen och det får inte förekomma några läckage utan rening. Detta gäller även kommunala lösningar. Exempelvis avloppet från Angelstad via Bolmen och Bolmens samhälle som idag sker genom filtrering i mossmark. Detta fungerade säkert förr men finns det uppdaterade prover på det vatten som rinner ut i sjön idag med tanke på mediciners och kemikaliers påverkan på livet i sjön? Modern forskningen visar att mediciner och andra kemikalier har stor inverkan på djurlivet i våra sjöar. Preventionspiller och silverjoner har de senaste åren rapporterats göra fiskar sterila. Fisklivet och bottenväxterna i sjön är redan hotade som det är idag.

 

Att tänka på vid nybyggnation:

Värna om strandskyddet . Moderna tekniska lösningar på avloppen . Översyn av dagens teknik på avloppsanläggningar
Vattenkvaliteten i Bolmen är nästa stora orosmoment. Krav på miljöförbättrande åtgärder borde kommunen ställa sig bakom. Krav på miljövänligare båttrafik borde krävas. På kort sikt krav på alkylatbensin eller miljödiesel, eller liknande, och på något längre sikt, exempelvis 2020, förbud mot förbränningsmotorer. Tekniken för detta finns redan idag men kommer inom några år vara ännu bättre och tillräckligt billig för att fungera för alla användare på sjön Bolmen.

Genevesjön och Bodensjön är goda förebilder. Detta måste till då ökat boende runt sjön kommer att öka antalet båtar i sjön. Hårdare utsläppsregler efterfrågas för långsiktigt bevarande av sjön. Bottenfärger är något som vi motsätter oss emot och enligt egna erfarenheter räcker det att skrubba båten på utsidan någon gång per sommar istället för att använda utfällande bottenfärg. Ett kommunalt regelverk skulle bevara vår sjö och dess liv för framtiden. Bolmens sjövatten används som ni vet till dricksvatten både lokalt och via tunnel till ett stort antal människor i södra Sverige. Vi måste förbättra eller åtminstone bibehålla den nivå på kvaliteten som vi har idag. Genom att skövla stråk genom skogen för att knyta an sjön med den parallellt löpande bilvägen kommer man att öka humusutfällningen samtidigt som jord och mark sakta spolas ut i sjön. Träden runt sjön binder och bidrar positivt till sjöns välmående.

 

Att tänka på för att förbättra eller bibehålla kvaliteten på vattnet:

Inga kolväten i dricksvattnet . Förbud mot bottenfärg . Avloppstankstömningar i hamnarna . Införa vattenskyddsområde . Inte öppna upp mellan landsväg och sjö . Bibehålla känslan av orörd natur

 

Varför söker man sig ut på sjön?

Tystnad är ett återkommande svar på det, och antalet tysta platser i vår natur börjar bli en bristvara. Att då öppna upp stråk mellan vägar och sjön skulle göra att man förstör denna möjlighet till att finna tystnad i framtiden. Redan idag kan man höra biltrafiken på de flesta platserna ute på sjön men utan träden som barriär kommer detta bli värre i framtiden.

Vi vill se mer miljöarbete och miljökrav innan dessa planer får fortskrida inom ramen av detaljplanering av Bolmens östra strand. Det är skillnad på natur och kultur. Ett av dessa positiva miljöarbeten som pågår just nu är fiskevårdsområdets försök att skapa en ny stam av fiskar, som sker i ån Önne.

Det är viktigt att kommunen går försiktigt fram och gör konsekvensutredningar innan förändringar genomförs. Mjälenområdet med camping och parkering måste rustas upp. Om inte verksamhet ska bedrivas på ett ordningssamt sätt borde området återställas till ursprungligt skick. Erosion hotar rullstensåsen på grund av tidigare utförda ingrepp som med bristande kunskap givit dessa konsekvenser.

I förslaget som kommunen och Tema tagit fram talas om Mjälen som ett dramatiskt ställe. Vi ser denna plats som ett exempel på hur fel det kan bli när inte varsamhet tillämpas vid exploatering i känsliga naturområden. Campingen är nu ett område som upplevs som förslummat och förstört av kommunens ingrepp under 1980-talet. Genom förändringarna i badstranden ändrades strömningarna och borttagandet av skyddande björkar har nu lett till att udden försvunnit och rullstensåsen kommit i farozonen. Detta på bara 25 år.

Denna skrivelse är sammanställd efter sammanträde i segelsällskapet Angantyrs styrelse 12 januari 2012. På uppdrag av våra medlemmar vid årsmötet ska segelsällskapet Angantyr värna om sjön Bolmens liv och natur och ändå se till att möjliggöra aktiviteter och sporter på och omkring densamme.

Ordförande Jens Göransson
Segelsällskapet Angantyr

Print Friendly, PDF & Email